Wettelijke informatie

Lees aandachtig de verschillende gebruiksvoorwaarden van deze site voordat u de pagina's doorbladert. Door verbinding te maken met deze site, aanvaardt u deze voorwaarden zonder voorbehoud. In overeenstemming met artikel 6 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, zijn de personen die verantwoordelijk zijn voor deze website www.charmeetnature.be

Website redacteur

  • Frédéric Fauvarque
  • SIRET nummer: BE0560779368
  • Editorial manager: Frédéric Fauvarque
  • 7 Rue Ry de Dinnan, 6929 Daverdisse
  • Telefoon: +32 475 69 48 82 - Fax: /
  • E-mail : info@charmeetnature.be
  • Website: www.charmeetnature.be

Hosting

  • Host: OVH
  • 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix
  • Website: www.ovh.com

Ontwikkeling

Gebruiksvoorwaarden

Deze site(www.charmeetnature.be) is beschikbaar in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz.). Voor een beter gebruikscomfort en een aangenamere grafische weergave, raden wij u aan moderne browsers te gebruiken zoals Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz.

De wettelijke aankondigingen werden gegenereerd op de website http://www.generateur-de-mentions-legales.com, aangeboden door"http://welye.com".

De heer Fauvarque maakt gebruik van alle middelen die hem ter beschikking staan om betrouwbare informatie en een betrouwbare actualisering van zijn website te garanderen. Er kunnen echter fouten of omissies voorkomen. De internetgebruiker moet er dus op toezien dat de informatie juist is, en alle wijzigingen aan de site melden die hij/zij nuttig acht. De heer Fauvarque is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie, noch voor de directe of indirecte schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.

Cookies

De website www.charmeetnature.be kan u vragen om cookies te aanvaarden voor statistische en weergave-doeleinden. Een cookie is een stukje informatie dat op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de site die u bezoekt. Het bevat verschillende gegevens die op uw computer zijn opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand dat door een server wordt geopend om informatie te lezen en vast te leggen. Sommige delen van deze site kunnen niet worden bediend zonder cookies te aanvaarden.

Hyperlinks

De website kan links bevatten naar andere websites of andere bronnen die op het internet beschikbaar zijn. De heer Fauvarque heeft geen middelen om de sites die verbonden zijn met zijn website te controleren. Hij staat niet in voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites en bronnen. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de inhoud van zijn site of externe bronnen, en met name uit de informatie, producten of diensten die zij aanbieden, of uit het gebruik dat van deze elementen kan worden gemaakt. De aan dit gebruik verbonden risico's zijn volledig voor rekening van de internetgebruiker, die zich aan de gebruiksvoorwaarden dient te houden.

Het is de gebruikers, abonnees en bezoekers van de website niet toegestaan een hyperlink naar deze site te creëren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de heer Fauvarque.

Indien een gebruiker of bezoeker een hyperlink naar de website van de heer Fauvarque wenst te creëren, dient hij/zij een e-mail te sturen die toegankelijk is op de site, om zijn/haar verzoek tot het creëren van een hyperlink te formuleren. De heer Fauvarque behoudt zich het recht voor om een hyperlink te aanvaarden of te weigeren zonder zijn beslissing te moeten rechtvaardigen.

Geleverde diensten

Alle activiteiten en informatie van de onderneming zijn te vinden op onze website www.charmeetnature.be.

De heer Fauvarque stelt alles in het werk om op de website www.charmeetnature.be zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. De informatie op de site www.charmeetnature.be is niet volledig en de foto's zijn niet contractueel. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert zij op de markt is gebracht. Bovendien wordt alle informatie op de website www.charmeetnature.be louter ter informatie gegeven en kan zij zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of aangepast.

Contractuele beperkingen inzake gegevens

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt op verschillende tijdstippen van het jaar bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten. Als u een hiaat, fout of wat een storing lijkt op te merken, meld dit dan per e-mail aan info@charmeetnature.be, met een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het probleem (pagina met het probleem, type computer en gebruikte browser, etc.).

Alle inhoud die wordt gedownload, gebeurt op eigen risico en onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Dientengevolge kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de computer van de gebruiker of voor gegevensverlies als gevolg van het downloaden. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe zich toegang te verschaffen tot de site door gebruik te maken van recente apparatuur, vrij van virussen en met een geüpdatete browser van de laatste generatie.

De hyperlinks die in het kader van deze internetsite naar andere bronnen op het internetnetwerk worden gelegd, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de heer Fauvarque.

Intellectuele eigendom

De volledige inhoud van de website www.charmeetnature.be, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, grafische elementen, afbeeldingen, teksten, video's, animaties, geluiden, logo's, gifs en iconen, evenals hun lay-out, zijn de exclusieve eigendom van de onderneming, met uitzondering van de merken, logo's of inhoud die toebehoren aan andere partnerondernemingen of auteurs.

Elke reproductie, verspreiding, wijziging, aanpassing, heruitzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de heer Fauvarque. Deze weergave of reproductie, op welke wijze dan ook, vormt een inbreuk die wordt gesanctioneerd door de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de inbreukmaker in het geding kan brengen. Bovendien kunnen de eigenaars van de gekopieerde Inhoud gerechtelijke stappen tegen u ondernemen.

Verklaring aan de CNIL

In overeenstemming met de wet 78-17 van 6 januari 1978 (gewijzigd bij wet 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens) met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en vrijheden, is deze site niet aangemeld bij de Nationale Commissie voor informatietechnologie en vrijheden www.cnil.fr.

Rechtszaak

Les présentes conditions du site www.charmeetnature.be</a> sont régies par les lois françaises et toute contestation ou litiges qui pourraient naître de l'interprétation ou de l'exécution de celles-ci seront de la compétence exclusive des tribunaux dont dépend le siège social de la société. La langue de référence, pour le règlement de contentieux éventuels, est le français.

Persoonlijke gegevens

In het algemeen bent u niet verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer u onze website www.charmeetnature.be bezoekt.

. Er zijn echter enkele uitzonderingen op dit beginsel. Voor bepaalde diensten die op onze site worden aangeboden, kan het inderdaad nodig zijn dat u ons bepaalde gegevens meedeelt, zoals: uw naam, uw functie, de naam van uw bedrijf, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Dit is het geval wanneer u het online aangeboden formulier invult, in de rubriek "contact". In elk geval kunt u weigeren uw persoonsgegevens te verstrekken. In dat geval zult u geen gebruik kunnen maken van de diensten van de site, met name niet om informatie over ons bedrijf op te vragen of om nieuwsbrieven te ontvangen.

Ten slotte kunnen wij automatisch bepaalde informatie over u verzamelen wanneer u gewoon op onze website surft, met name: informatie over het gebruik van onze site, zoals de gebieden die u bezoekt en de diensten waartoe u toegang hebt, uw IP-adres, het type van uw browser, uw toegangstijdstippen. Dergelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden, om de kwaliteit van de aan u aangeboden diensten te verbeteren. De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.